މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުޤެ ގާނޫނުގެ 37 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ލިންކުތައް

1. ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދައުރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، އޮނިގަނޑާއި އަދި ވާޖިބުތަކުގެ ތަފްޞީލް