ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ކައުންސިލްއިން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ 28 ފެބްރުއަރީ 2019 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރޭގަނޑު 8:30 ގައި ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައެވެ.

 


595 thoughts on “ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

Leave a Reply

Your email address will not be published.