ފޮޓޯ

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ކައުންސިލްއިން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ 28 ފެބްރުއަރީ 2019 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރޭގަނޑު 8:30 ގައި ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައެވެ.

 

Leave a Reply