ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ގެވަޅު ނުދީ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ކައުންސިލްއަށް ހުށަހަޅައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ގެވަޅަށް ބޭނުންވެ އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމުގެ ޝަކުވާއިގެން ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ 18 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައެވެ.


Leave a Reply