ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން އެކިއެކި މުއައްސަސާތައް ބައިވެރިކުުރުވައިގެން ވެލިގަނޑު ރީތިކުރުމުގެ ޕްރޮފްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން ކުޅުދުއްފުށީގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ވެލިގަނޑު އެއްކޮށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 08 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައެވެ.


1,305 thoughts on “ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން އެކިއެކި މުއައްސަސާތައް ބައިވެރިކުުރުވައިގެން ވެލިގަނޑު ރީތިކުރުމުގެ ޕްރޮފްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި