ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން އެކިއެކި މުއައްސަސާތައް ބައިވެރިކުުރުވައިގެން ވެލިގަނޑު ރީތިކުރުމުގެ ޕްރޮފްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން ކުޅުދުއްފުށީގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ވެލިގަނޑު އެއްކޮށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 08 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައެވެ.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *