ޚަބަރު

ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައިފި

ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. 1440 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތާއި މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމަށްޓަކައި، މުޅި ރާއްޖޭގައި ފަޤީރުންގެ ދަފުތަރު އަލުން އެކުލަވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި ފަޤީރުންގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 03 އޭޕްރިލް 2019 އިން 28 އޭޕްރިލް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވިފައި ހުންނާނެއެވެ.

ފަޤީރުންގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދިލައްވާ ފޯމް ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެދުވަހަކު 08:00 ން 14:00 ށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

Leave a Reply