ޚަބަރު

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފިޠުރު ޒަކާތާ ބަލައިގަންނަން ފަށަނީ

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން ރަމަޟާންމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 9:30 ން 12:00 އަށް ކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަމަޟާންމަހުގެ 26 ވާ ހުކުރުދުވަސް އަދި 27 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު ޒަކާތްބަލައިގަތުން އޮންނާނެއެވެ. 26 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 14:00 އިން 16:00 އަށް، އަދި 27 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޒަކާތް ބައިގަތުން އޮންނާނީ 09:00 އިން 12:00 އަށެވެ.

އާދައިގެ ހަނޑުލުން ތައިލެންޑު ހުދުހަނޑުލުން ބާސްމަތީ ހަނޑުލުން ރަތް ހަނޑުލުން އާޓާ ފުށުން
މީހަކަށް -/12ރ މީހަކަށް -/48ރ މީހަކަށް -/60ރ މީހަކަށް -/75ރ މީހަކަށް-/48ރ

Leave a Reply