ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށީ ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިތަކަށް ގުރުއަތުނަގައި ނިންމާލައިފި

 

ކުޅުދުއްފުށީ ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 60 މީހުންގެ މެދުގައި ރޭ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައި ގޮޅިތަކުގެ ހައްޤުވެރިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ރޭ ނޯތު އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންގެ ބަދަލުގައި އެހެން ބޭފުޅުން ގުރުއަތުލުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ގުރުއަރުލުމުގައި ރޭ ބައިވެރިނުވާ ބޭފުޅުންގެ ގުރުއަތު ނެންގެވީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސްޓާފެކެވެ.

ތިރީގައި އެވަނީ ރޭ ކުރިޔަށް ދިޔަ ގުރުއަތުލުމުގައި ލޯކަލް މާރކޭޓްގެ ގޮޅިތަށް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެވެ.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

މިފަރާތްތަކަށް އެގުރިމެންޓް ތައްޔާރުކޮށް ސޮއި ކުރުން ވަރަށް އަވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދާނެއެވެ.

Leave a Reply