ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލް މަރާމާތުކޮށް، ގަރާޖަކާއި މީޓިންގ ރޫމެއް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބިޑު ބަލައި ނުގަނެ އަލުން އިޢުލާން ކުރަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލް މަރާމާތުކޮށް، ގަރާޖަކާއި މީޓިންގ ރޫމެއް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު މިއަދު 10:00 ހަމަވި އިރު ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލްއަށް ހާސިރުވެފައިވަނީ ޖުމުލަ 2 ފަރާތުންނެވެ. ބިޑް ހުށަހަޅާ އުސޫލަށް ބަލައި، ފުރަތަމަ މަސައްކަތަކަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނަކާއި ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް މަދުވެގެން 3 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވާން ޖެހޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މިމަސައްކަތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވެފައިވަނީ ޖުމުލަ 8 ފަރާތުންނެވެ.

Leave a Reply