ޚަބަރު

ރަމަޟާން މަހު 26 އަދި 27 ވާ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރުގައި ފިޠުރު ބަލައިގަންނަނީ

ރަމަޟާންމަހުގެ 26 ( 31 މެއި 2019 ) ވާ ހުކުރުދުވަސް އަދި 27 ( 01 ޖޫން 2019 ) ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު ޒަކާތްބަލައިގަތުން އޮންނާނެއެވެ. 26 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 14:00 އިން 16:00 އަށް، އަދި 27 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޒަކާތް ބައިގަތުން އޮންނާނީ 09:00 އިން 12:00 އަށެވެ.
ފިތުރު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. އަދި އެއީ މިރަމަޟާން މަހު ފިތުރު ބަލައިގަންނަ އެންމެ ފަހު ދެދުވަހެވެ.

Leave a Reply