ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޓީމެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވައި ކުޅުދުއްފުށީ މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ފެންބޮޑުވުމާއި، އުދައެރުމާއި ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ހާދިޘާތަކަށް އިޖާބަދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި، ހާދިޘާތަކަށް ތައްޔާރުވުމާއި އިޖާބަ ދިނުމުގައި ރަށްރަށުގައި ހުރި ޤާބިލިއްޔަތުތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޓީމެއް މިއަދު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން ކުޅުދުއްފުށީގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މިއަދު މެންދުރު ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މިބައްދަލުވުމުގައި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟިލް ޙިސާން ޙަސަން އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ނޯދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ހާދިޘާތަކަށް އިޖާބަދިނުމާއި ދުރާލާ ތައްޔާރުވުމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ދަޢުރާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށާއި މިފަދަ ހާދިޘާތަކަށް އިޖާބަދޭ ފަރާތްތަކަށް ( ފަސްޓް ރެސްޕޮންޑަރސް ) ހުރި ގޮންޖެހުންތައް އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް ބައިވަރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި އޭގެ ސަބަބުން ރަނގަޅަށް އެކަށީގެންވާ ހާދިޘާގެ ކަންކަމުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ މަހުފޫމް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންސްތަކަށް ނުވަނުމުގެ ސަބަބުން ބައިވަރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވާ ރަށެއްކަމަށާއި ދާދި ފަހުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވެހުނު ވާރޭގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާ ރަށެއްކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟިލް ޙިސާން ޙަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

 


 

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ލިބިފައިވާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރާކަމަށާއި މިހާރު އެކަހަލަ ކަމަކަށް އެޓެންޑްވުމަށް ޓާސްކް ފޯރސްއެއް އެކުލަވާލާފައިވާނޭކަމަށާއި އެޓާސްކް ފޯރސްގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމުވެފައިވާ މުހިއްމު މުޢައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ހިމެނިގެންދާނެކަމަށާއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ކުޅުދުއްފުށީ ޑިޒާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން ވިދާޅުވިއެވެ. ރަށް އުފެދިފައިވާގޮތުން ހޮޅަނގުފަރާތަށް ތިރިވާނެކަމަށާއި މަގުތައް ހެދުމުގެ ސަބަބުން ވާރެވެހި ކުރިން ފެންގަނޑު ނުއުފެދޭ އެތައް ތަނެއްގައި ފެންގަނޑު އުފެދޭކަމަށާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގިފައިވާ ފެން ހިންދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެއްކޮށް ފުރިހަމައަށް ނިންމާލެވިފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ރަށުގައި ފެން ހިނދެންވާވަރަށް ނުހިނދޭކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހެދިފައިވާ މަގުތަކަށް ބަލާއިރު އަމީނީމަގު ފިޔަވާ ދެން ހެދިފައިވާ އެއްވެސް މަގެއްގައި ހެދޭ ފެން ކާނުން ހިދޭނެ އެއްވެސް ކޮޅެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށާއި އަމީނީމަގުގެ ކާނުތައްވެސް ދެކުނުކޮޅުން ޖަންކްޝަންއަކާއި ގުޅިފައިވީނަމަވެސް އެޖަންކްޝަން އެއްވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ޕަބްލިކް ވޯރކްސް ސަރވިޝަސްގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެއިންޓަނަންސް ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަމާއި ވިސްނަނީ ވަގުތު އައިސް ޖެހުނިމަކަމަށާއި ކައިރި ރަށެއްގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެނަމަ އެކަމަށް އެޓެންޑްވާނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެކަމަށް ހާއްސަ ބަޖެޓެއް ނެތް ކަމަށާއި އަގަމަތީ އޮޑިއަކަށް ޕަންޕެއްލައިގެން ދަތުރުކުރުން ނޫން ގޮތެއް އަދިއަދައްދަންދެއްވެސް ނެތް ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ޕަބްލިކް ވޯރކްސް ސަރވިޝަސްގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެއިންޓަނަންސް ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ގޭތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ބަދަލު ދިނުމަކީ އަބަދު ކުޅަދާނަ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ހާދިޘާއެއް ކުރިމަތިވާއިރު އެކަމާއި ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުގައި ހުރި ތަކެތި މަސައްކަތްކުރޭތޯއާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ވަސީލަތް ޤާއިމުވެފައި ވޭތޯ ބެލުމުގެ ޒިންމާ ނެންގެވުން މުހިއްމު ކަމަށާއި މަގުމަތީގައި އުފެދޭ ފެން ހިންދުމަށްޓަކައި ކޮންކުރީޓް ޓޭންކް ތަކެއް މަގުގެ އެކިއެކި ހިސާބުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްގެން މޫދަށް ފެން ދޫކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްގެން ނޫނީ މިކަމަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ގެނައުމަކީ ނާދިރުކަމެއް ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ޕަބްލިކް ވޯރކްސް ސަރވިޝަސްގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެއިންޓަނަންސް ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުރި މައްސަލަތަށް މި ދަތުރުގައި ބަލާނެ ކަމަށާއި އަދި ނެގިގެންދާނެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލައި ކުޅުދުއްފުށީގެ ޑިޒާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދޭކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟިލް ޙިސާން ޙަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

45 thoughts on “ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޓީމެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވައި ކުޅުދުއްފުށީ މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 • 13/07/2021 at 00:19
  Permalink

  Thanks for some other informative website. Where else may
  I am getting that kind of info written in such an ideal means?
  I have a mission that I am simply now operating on, and I have
  been at the look out for such information.

  Reply
 • 14/07/2021 at 19:59
  Permalink

  Quality posts is the important to be a focus for the users to pay a
  visit the web page, that’s what this web page is providing.

  Reply
 • 14/07/2021 at 21:41
  Permalink

  Appreciating the commitment you put into your blog and detailed information you provide.
  It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t
  the same old rehashed material. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google
  account.

  Take a look at my web blog … Viag Rx

  Reply
 • 15/07/2021 at 07:20
  Permalink

  It’s perfect time to make some plans for the future
  and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things
  or tips. Maybe you could write next articles referring to this article.
  I wish to read even more things about it!

  my blog ViagRx Reviews

  Reply
 • 15/07/2021 at 19:37
  Permalink

  Ꮋey there wߋuld үou mind letting me know which weƅ host you’re
  working with? I’νe loaded your blog іn 3 different browsers aand
  I must say this blog loads a lot faser then most.
  Can you recοmmend a good hosting provider aat a fair price?
  Cheers, I appreciate it!

  Reply
 • 19/07/2021 at 14:57
  Permalink

  Definitely believe that which you stated.
  Your favorite reason appeared to be on the web the simplest thing to be
  aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined out the
  whole thing without having side effect , people can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

  Also visit my homepage – Bodycor Keto Review

  Reply
 • 15/08/2021 at 10:08
  Permalink

  Great weblog right here! Also your website quite a bit up fast!
  What host are you the use of? Can I get your associate link for your host?
  I desire my web site loaded up as fast as yours lol.

  Here is my site guaji333.com

  Reply
 • 16/08/2021 at 01:01
  Permalink

  My partner and i still can not quite think that I could be one
  of those reading through the important ideas found on your site.
  My family and I are really thankful for your generosity and for presenting me the advantage to pursue the chosen career path.
  Many thanks for the important information I obtained from your web site.

  My web-site: KetoBHB Plus Review

  Reply
 • 23/08/2021 at 15:59
  Permalink

  Excellent read, I just passed this onto a friend who was
  doing a little research on that. And he actually bought me lunch since
  I found it for him smile Therefore let me rephrase that:
  Thanks for lunch!

  Here is my web page … Renown CBD Review

  Reply
 • 23/08/2021 at 20:11
  Permalink

  What i don’t understood is in reality how you’re no longer actually a lot more smartly-liked than you may be now.
  You are very intelligent. You recognize thus significantly with regards to
  this topic, made me personally imagine it from numerous various
  angles. Its like men and women aren’t fascinated until
  it is something to do with Lady gaga! Your
  own stuffs outstanding. Always maintain it up!

  Also visit my blog Cameron

  Reply
 • 27/08/2021 at 11:37
  Permalink

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.

  I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info.

  Thanks for the post. I’ll certainly return.

  my web site Keto Smooth Reviews

  Reply
 • 28/08/2021 at 18:45
  Permalink

  Link exchange is nothing else however it is just placing the other person’s blog
  link on your page at appropriate place and other person will also do same in support of you.

  Reply
 • 30/08/2021 at 02:01
  Permalink

  My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be exactly
  I’m looking for. Do you offer guest writers to write
  content for you? I wouldn’t mind writing a post or elaborating
  on a number of the subjects you write regarding here.
  Again, awesome web site!

  Reply
 • 30/08/2021 at 02:17
  Permalink

  We are a group of volunteers and starting a brand new
  scheme in our community. Your website offered us with helpful information to work
  on. You have done an impressive task and our entire neighborhood will probably be thankful to you.

  My blog … Frost Air Cooler Reviews

  Reply
 • 31/08/2021 at 16:21
  Permalink

  Great blog here! Additionally your site loads
  up very fast! What web host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink to
  your host? I desire my site loaded up as quickly as yours
  lol

  Reply
 • 02/09/2021 at 14:46
  Permalink

  Good day! Would you mind if I share your blog with my twitter
  group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thanks

  Reply
 • 02/09/2021 at 16:57
  Permalink

  I do not even know how I ended up here, but I thought
  this post was good. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already ;
  ) Cheers!

  Reply
 • 04/09/2021 at 16:31
  Permalink

  Thanks for finally talking about > ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޓީމެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވައި ކުޅުދުއްފުށީ މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި | Secretariat of Kulhudhuffushi City
  Council < Loved it!

  Reply
 • 06/09/2021 at 07:10
  Permalink

  Remarkable issues here. I am very happy to peer your article.
  Thank you so much and I am looking forward to contact you.
  Will you kindly drop me a mail?

  Reply
 • 13/09/2021 at 15:27
  Permalink

  Greate post. Keep posting such kind of information on your blog.
  Im really impressed by your site.
  Hey there, You have done a fantastic job. I will certainly digg it and in my opinion suggest to my friends.
  I’m sure they’ll be benefited from this web site.

  ps4 https://bit.ly/3nkdKIi ps4 games

  Reply
 • 22/09/2021 at 03:25
  Permalink

  We wish to thank you just as before for the wonderful ideas you gave Jesse when preparing her own post-graduate research in addition to, most importantly,
  with regard to providing all of the ideas in one blog post.
  If we had been aware of your web page a year ago, we’d
  have been kept from the pointless measures we were selecting.
  Thanks to you.

  Feel free to surf to my blog post – anti aging solution

  Reply
 • 24/09/2021 at 04:44
  Permalink

  Excellent website you have here but I was wondering if you
  knew of any message boards that cover the same topics discussed here?

  I’d really like to be a part of online community where I can get advice from other experienced individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Thanks!

  Here is my website :: best low carb diet

  Reply
 • 30/09/2021 at 13:45
  Permalink

  I’ve read some just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
  I wonder how so much attempt you place to create the sort of great informative web site.

  Review my web site: skin care routine

  Reply
 • 03/10/2021 at 10:11
  Permalink

  Hello there! This article couldn’t be written any
  better! Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I most certainly will send this
  information to him. Pretty sure he’s going
  to have a great read. Thanks for sharing!

  Here is my web-site; children smoking

  Reply
 • 04/10/2021 at 19:05
  Permalink

  I am not sure where you’re getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for great info I was looking for this information for my mission.

  Feel free to surf to my homepage … low carb

  Reply
 • 10/10/2021 at 08:58
  Permalink

  Great – I should certainly pronounce, impressed with your website.
  I had no trouble navigating through all tabs as well as
  related information ended up being truly easy to do to access.
  I recently found what I hoped for before you know it in the least.
  Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme .

  a tones way for your customer to communicate. Excellent
  task.

  Feel free to visit my webpage – well-balanced healthy eating

  Reply
 • 13/10/2021 at 15:52
  Permalink

  Excellent way of telling, and nice article to get information on the topic of my presentation subject,
  which i am going to convey in academy.

  Feel free to surf to my homepage men skin products

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *