13 thoughts on “ގޭގޭގެ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު

Leave a Reply

Your email address will not be published.