ކަށުނަމާދު

ހދ. ވައިކަރަދޫ، ފޮރިންވިލާ، ޢަބްދުލްޙައްޔު ޢީސާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Leave a Reply