ކަށުނަމާދު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، މާބާގީޗާގެ، ޢަބްދުއްޝުކޫރު އާދަމްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Leave a Reply