ފޮޓޯ

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އޮނަރަބްލް ފައިޞަލް ނަސީމް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އޮނަރަބްލް ފައިޞަލް ނަސީމް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ 02 ޖުލައި 2019 ވީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އެޑިޔުކޭޟަން މިނިސްޓަރު ޑރ . އައިޝަތު އަލީގެ އިތުރުން ކުރީގެ ވަޒީރު މުސްތަފާ ލުތުފީ އާއި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާސިރު އަބުދުލް ލަތީފް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

 

Leave a Reply