ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އޮނަރަބްލް ފައިޞަލް ނަސީމް ކުޅުދުއްފުށީ އޮޑިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން


83 thoughts on “ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އޮނަރަބްލް ފައިޞަލް ނަސީމް ކުޅުދުއްފުށީ އޮޑިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

Leave a Reply

Your email address will not be published.