މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުހެއިރު ދެއްވި ހާއްސަ ޕްރެސް

ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓްގެ ދަތުރުތައް ރަސްމީކޮށް ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓް ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު ނިންމަވާލައްވައި ނޫސްވެރިންނާއި އިންވައިޓްކުރެވިގެން ދުރުވި ފަރާތަކަށް ނިއުސް ކޮންފަރެންސްއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އެކޮންފަރެންސްގައި ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓްގެ ނުނިމި ހުރި ކަންތައްތަކާއި ކުރިޔަށް ރާއްވަވާފައިވާގޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުހެއިރު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

މިއަދު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އައި ފުލައިޓް ނަންބަރު Q2 440 ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޖެއްސުމާއިއެކު ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓް ޢާންމު ދަތުރުތައް ފެށުނީ ކަމަށާއި އެއަރޕޯޓް މަސައްކަތް ނިންމައި ދަތުރު ފަތުރަށް ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުހެއިރު ވިދާޅުވިއެވެ. މި އެއަރޕޯޓުގައި ކުރުމަށް ބައިވަރު ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި އޭ.ޓީ.ސީ ޓަވަރެއް އަޅާނެ ކަމަށާއި ރަންވޭގެ ލައިޓިންގ ހުރީ ޕްލޭން ކުރެވިފައި ކަމަށާއި ޓާމިނަލް ފެޝިލިޓީސް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުހެއިރު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ކެފޭ ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތެއް ހޯދައި އެފަރާތަކާއި ޚަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި ކަމަށާއި މީހުން ބޭނުންކުރުމަށް ޕަބްލިކް ފާހަނާއެއް ލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުހެއިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭ.ޓީ.ސީ ޓަވަރާއި ރަންވޭ ލައިޓް ލުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި ސެޑިއުލް ދަތުރުތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުހެއިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އީދު ބަންދާއި ގުޅުވައިގެން ގިނައިން ޓިކެޓް ނަންގަވާފައިވަނި މާލެއިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތައްކަމަށާއި ފަހުން ކުޅުދުއްފުށިން މާލެއަށްވެސް ޓިކެޓް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުހެއިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ފެންސުނުޖެހިވާ ސަރަޙައްދުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ގެނެވިފައިވާކަމަށާއި މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެންސު އެއްކޮށް ނިންމާލާނެ ކަމަށާއި ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓް މަސައްކަތުގައި މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވާނީ ހދ. ހަނިމާދު އެއަރޕޯޓްގެ ސްޓާފުންނާއި އެކު ކަމަށްވީނަމަވެސް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓަށް ނެންގެވި މުވައްޒަފުން ލައްވައި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުހެއިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަހާފައިވާ ހިލަ ތޮށިން ބައެއް ހަލާކުވެގެން މިހާރު ގޮސްފައިވާ މައްސަލަ ވަރަށް އަވަހަށް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި ކުރިޔަށް އޮތް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ހައްލުކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުހެއިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަނިމާދޫގައި އެޅިފައިވާ އެއަރޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ ދިގުމިނަކީ 1200 މީޓަރ ކަމަށާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅިފަވާ އެއަރޕޯޓްގައިވެސް އެހާ ދިގުމިން އޮތް ކަމުގައިވަނީނަމަ އިންޑިޔާއަށް ކުރާ ދަތުރުތަށް ކުޅުދުއްފުށީން ކުރުމާއިމެދު ހިޔާލަކީ ކޮބައިތޯ އެއްސެވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން، އަދި ކުޅުދުއްފުށިން އެގޮތަށް ދަތުރުތައް އިންޑިޔާއަށް ކުރާކަށް ވިސްނުން ނުގެންގުޅޭކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ކުރަންޖެހިއްޖެއްޔާ ކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުހެއިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

57 thoughts on “މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުހެއިރު ދެއްވި ހާއްސަ ޕްރެސް

 • 26/07/2021 at 23:00
  Permalink

  Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous
  to and you’re just too wonderful. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say
  it. You make it entertaining and you still take care of
  to keep it sensible. I can not wait to read much more from you.
  This is actually a tremendous site.

  Reply
 • 30/07/2021 at 22:25
  Permalink

  Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Extremely useful info specifically the last part 🙂 I care for such information a lot.
  I was seeking this particular info for a long time.
  Thank you and best of luck.

  Reply
 • 31/07/2021 at 01:52
  Permalink

  Hey there! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I realized it’s
  new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and
  I’ll be bookmarking and checking back often!

  Also visit my blog post :: maybellgwynn358.evenweb.com

  Reply
 • 31/07/2021 at 03:23
  Permalink

  Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot
  you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.

  my site; Xtreme Boost

  Reply
 • 31/07/2021 at 05:38
  Permalink

  Hi there I am so excited I found your webpage, I really found you by accident, while I was looking on Yahoo for something else, Nonetheless I am
  here now and would just like to say many thanks for a tremendous
  post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read through it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read much more, Please do keep up
  the superb job.

  Reply
 • 31/07/2021 at 10:14
  Permalink

  With havin so much written content do you ever run into any
  problems of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it
  appears a lot of it is popping it up all over the internet
  without my authorization. Do you know any ways to help stop
  content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

  Feel free to visit my page: Green Earth CBD Review

  Reply
 • 31/07/2021 at 11:30
  Permalink

  You made some clear points there. I looked on the internet for the
  issue and found most guys will agree with your blog.

  my homepage Leonel

  Reply
 • 31/07/2021 at 14:19
  Permalink

  Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend
  your web site, how could i subscribe for a blog web site?
  The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this
  your broadcast provided bright clear concept

  Here is my website – Slimy Vita Reviews

  Reply
 • 31/07/2021 at 20:16
  Permalink

  Thanks for one’s marvelous posting! I really enjoyed reading it, you may be a great author.I will make sure to bookmark your blog
  and will often come back sometime soon. I want to encourage one to continue your
  great posts, have a nice weekend!

  My web site :: Cool Portable AC

  Reply
 • 31/07/2021 at 22:52
  Permalink

  I together with my friends came reading the best strategies found on your
  site and so instantly got a horrible feeling I had not
  expressed respect to the web site owner for them.
  These women were definitely certainly happy to study them and already have actually been taking advantage
  of those things. Appreciation for simply being really accommodating
  and for settling on this kind of beneficial useful guides most people are really needing to be aware of.
  Our own honest apologies for not saying thanks to sooner.

  Review my blog: ACV Rx Reviews

  Reply
 • 01/08/2021 at 02:24
  Permalink

  Good day! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
  There’s a lot of people that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Thanks

  Look at my site: Carmel

  Reply
 • 01/08/2021 at 02:48
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my
  own blog and was wondering what all is needed to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure. Any suggestions
  or advice would be greatly appreciated. Kudos

  Also visit my blog: Erexzen Ingredients

  Reply
 • 01/08/2021 at 04:34
  Permalink

  Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Many thanks

  Reply
 • 01/08/2021 at 04:43
  Permalink

  Hi there just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your article seem to be running off the screen in Chrome.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but
  I thought I’d post to let you know. The layout look great though!
  Hope you get the issue fixed soon. Thanks

  my web page Mack And Sons CBD Oil

  Reply
 • 02/08/2021 at 08:42
  Permalink

  Hello, Neat post. There is a problem along with your website in web explorer, could check this?

  IE still is the marketplace chief and a large part of other people will leave out your great writing due to this problem.

  Here is my web site … Arctos Portable AC Review

  Reply
 • 03/08/2021 at 09:26
  Permalink

  Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s
  on a totally different topic but it has pretty much the same
  page layout and design. Wonderful choice of
  colors!

  Take a look at my blog :: Paramore Cream

  Reply
 • 10/08/2021 at 04:27
  Permalink

  Great beat ! I wish to apprentice even as you amend your site,
  how could i subscribe for a blog website? The account helped
  me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered shiny clear idea.

  Take a look at my web site: http://www.goldenanapa.ru

  Reply
 • 12/08/2021 at 17:41
  Permalink

  Hey I am so happy I found your web site, I really found you by mistake,
  while I was looking on Digg for something else, Regardless I
  am here now and would just like to say thank you
  for a remarkable post and a all round thrilling blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I
  have saved it and also included your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read much more, Please do keep
  up the excellent work.

  Here is my web blog :: Hunter

  Reply
 • 23/08/2021 at 00:07
  Permalink

  It’s going to be finish of mine day, however before
  finish I am reading this impressive post to improve my know-how.

  Feel free to surf to my web-site: http://www.koan.at

  Reply
 • 23/08/2021 at 21:39
  Permalink

  Hey there would you mind sharing which blog platform
  you’re using? I’m going to start my own blog soon but I’m having a
  difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely
  unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to
  ask!

  My website … Viking XL Keto BHB Reviews

  Reply
 • 31/08/2021 at 11:17
  Permalink

  Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are
  just extremely wonderful. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating
  and the way in which you say it. You make it entertaining and you
  still take care of to keep it smart. I cant wait to read much more from you.
  This is really a wonderful web site.

  Stop by my webpage VirgoFX Reviews

  Reply
 • 31/08/2021 at 14:10
  Permalink

  Howdy are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding expertise to make your
  own blog? Any help would be really appreciated!

  My website – Gold Leaf CBD Reviews

  Reply
 • 08/09/2021 at 05:45
  Permalink

  Good day! I could have sworn I?ve visited this web site before but
  after looking at some of the articles I realized it?s new
  to me. Nonetheless, I?m definitely pleased I stumbled upon it and I?ll be bookmarking
  it and checking back often!

  my webpage … Primal Testo XL

  Reply
 • 13/09/2021 at 05:13
  Permalink

  Hello there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or
  vice-versa? My site addresses a lot of the same
  topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
  If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Wonderful
  blog by the way!

  My site – Valentin

  Reply
 • 15/09/2021 at 01:17
  Permalink

  naturally like your web site however you need to take a
  look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the reality nevertheless I’ll
  certainly come back again.

  Stop by my web site: Androrexin

  Reply
 • 25/09/2021 at 01:28
  Permalink

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering
  the following. unwell unquestionably come further formerly again as
  exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

  Here is my site – freshly hatched seeds

  Reply
 • 25/09/2021 at 03:24
  Permalink

  I wish to express my thanks to the writer
  for rescuing me from this condition. Because of surfing around through the search engines and obtaining
  concepts that were not helpful, I was thinking my entire life was done.

  Living devoid of the answers to the difficulties you
  have solved all through the guideline is a
  critical case, and the kind which may have negatively damaged my career if I had not
  discovered the website. That expertise and kindness in maneuvering all the pieces was precious.

  I am not sure what I would have done if I hadn’t encountered such a thing like this.
  I can also now relish my future. Thanks for your time so
  much for this professional and sensible help. I will
  not hesitate to endorse the sites to any person who needs
  guidance on this topic.

  My web-site – http://www.meteoritegarden.com

  Reply
 • 25/09/2021 at 04:49
  Permalink

  Thank you for every other magnificent post.
  Where else may just anyone get that type of information in such an ideal approach
  of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I’m on the search for such information.

  Here is my web page … cyclical ketogenic

  Reply
 • 28/09/2021 at 17:50
  Permalink

  Right here is the right website for anybody who
  would like to understand this topic. You realize so much its almost hard to
  argue with you (not that I actually will need to?HaHa).

  You certainly put a fresh spin on a topic which has been discussed for many years.

  Excellent stuff, just great!

  Also visit my website quit smoking

  Reply
 • 04/10/2021 at 01:29
  Permalink

  Hi there would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having
  a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and
  I’m looking for something completely unique. P.S
  Sorry for getting off-topic but I had to ask!

  Feel free to visit my blog post: workout motivation

  Reply
 • 12/10/2021 at 11:13
  Permalink

  Thanks for ones marvelous posting! I genuinely
  enjoyed reading it, you can be a great author.I will always
  bookmark your blog and will come back from now on. I want to encourage you to ultimately continue your great
  posts, have a nice weekend!

  Also visit my homepage; omega 3 rich foods

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *