1,501 thoughts on “ނިޔާވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއާއި ކުޅުދުއްފުށީ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ތައުޒިޔާ ދެންނެވުން