ޚަބަރު

ނިޔާވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއާއި ކުޅުދުއްފުށީ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ތައުޒިޔާ ދެންނެވުން

Leave a Reply