45 thoughts on “އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓްރ ޢަލީ އާދަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކައުންސިލްއިން ދޮގުކުރައްވައިފި

Leave a Reply

Your email address will not be published.