432 thoughts on “ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، މައްސާގުގެ، އިބްރާހީމް ޢަލީގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު

Leave a Reply

Your email address will not be published.