3 thoughts on “18 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު

Leave a Reply

Your email address will not be published.