އިޢުލާން

“ބާދުޝާހު WSA ބީޗް ގޭމްސް” ގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުގެ ކެއިން ބުއިމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Leave a Reply