ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި، މަޢުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާ މުއްސަނދިކޮށް ތާޒާކުރުމުގެ ގޮތުން 4 އަދި 5 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި ބޭއްވުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް


575 thoughts on “ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި، މަޢުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާ މުއްސަނދިކޮށް ތާޒާކުރުމުގެ ގޮތުން 4 އަދި 5 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި ބޭއްވުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

Leave a Reply

Your email address will not be published.