އިޢުލާން

މަގުމަތީ ބައްތި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން:

12 އޭޕްރީލް 2020 ން 16 އޭޕްރީލް 2020

10:00 ން 12:00 ށް

މަޢުލޫމާތު ދިނުން:

ތާރީޚް: 19 އޭޕްރީލް  2020

ގަޑި: 10:30

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން:

ތާރީޚް: 26 އޭޕްރީލް 2020

 ގަޑި: 10:30

Download (PDF, 57KB)

Leave a Reply