އިޢުލާން

މަގުމަތީ ބައްތިއާއި ބަނދަރުބައްތި މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން:

12 އޭޕްރީލް 2020 ން 16 އޭޕްރީލް 2020

10:00 ން 12:00 ށް

މަޢުލޫމާތު ދިނުން:

ތާރީޚް: 19 އޭޕްރީލް  2020

ގަޑި: 11:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން:

ތާރީޚް: 26 އޭޕްރީލް 2020

 ގަޑި: 11:00

Download (PDF, 56KB)

Leave a Reply