12 thoughts on “ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ފޯރމް) އިސްލާޙުކުރެވިފައި

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *