67 thoughts on “އާރޓިފިޝިއަލް ބީޗާއި އެއަރޕޯޓް ސަރަޙައްދު ތަރައްޤީ ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ދަޢުވަތު

Leave a Reply

Your email address will not be published.