677 thoughts on “އެސިސްޓެންޓް ހާބަރ އޮފިސަރ (ޖީއެސް – 3) މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ފޯރމް)