ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށި ބަނދަރުގައި ބަހައްޓާ ސައިން ބޯޑުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށި ބަނދަރުގައި ބަހައްޓާ ސައިން ބޯޑާއި ބޯޑު ހަރުކުރާ ސްޓޭންޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް “ބަންނަ ވަޑާން” އާއި މިއަދު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަންނަ ވަޑާންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނީ އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޙަސަންއެވެ. އަދި ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަންއެވެ.

Leave a Reply