2 thoughts on “މަގުމަތީގައި ގާޑިޔާ ނުވަތަ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ ނެގުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު

Leave a Reply

Your email address will not be published.