ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް – 1) މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ފޯރމް)

ވަޒީފާގެ އިއުލާން ނަމްބަރ: (IUL)266-A/266/2020/124

Download (PDF, 107KB)

82 thoughts on “ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް – 1) މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ފޯރމް)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *