ރަށްވެހިކަމާއި ރަޖިސްޓްރީއާ ބެހޭ ފޯމްތައްފޯރމްތައް

ރަށްވެހިކަމާއި ރަޖިސްޓްރީއާ ބެހޭ ފޯމްތައް

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ : 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އެދޭ ފޯމް

DOC

PDF

ރަށްވެހިކަން ބަދަލުކުރާ ފޯމް

DOC

PDF

ރަށްވެހިކަން ބަދަލުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާ ކުށުގެ ރިކޯޑު ފޯމް

DOC

PDF

ކުޅުދުއްފުށީ ރައްވެހިން ފިޔަވާ އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްވެހިން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭފޯމު

DOC

PDF

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ދރއ ކާޑްގައިވާ ނަންބަދަލުކުރުމަށް އެދޭމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު

DOC

PDF

ދިހަ އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ނަންބަދަލުކުރުމަށް އެދޭފޯމް

DOC

PDF

Leave a Reply