ރަށްވެހިކަމާއި ރަޖިސްޓްރީއާ ބެހޭ ފޯމްތައް

ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އެދޭ ފޯމް

DOC

PDF

ރަށްވެހިކަން ބަދަލުކުރާ ފޯމް

XLS

PDF

ރަށްވެހިކަން ބަދަލުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާ ކުށުގެ ރިކޯޑު ފޯމް

DOC

PDF

ކުޅުދުއްފުށީ ރައްވެހިން ފިޔަވާ އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްވެހިން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭފޯމު

DOC

PDF

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ދރއ ކާޑްގައިވާ ނަންބަދަލުކުރުމަށް އެދޭމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު

DOC

PDF

ދިހަ އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ނަންބަދަލުކުރުމަށް އެދޭފޯމް

DOC

PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *