ޚަބަރު

“ޚިދުމަތް” އިމާރާތް މަރާމާތްކުރުމަށްޓަކައި ކަލެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ހަވާލުކޮށްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޚިދުމަތް އިމާރާތް  މަރާމާތްކުރުމަށްޓަކައި ކަލެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި އިއްޔެ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް އިއްޔެ އޮތް ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކަލެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކޮމްޕެނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަމްއޫންއެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަންއެވެ.

Leave a Reply