ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

ސުންގަޑި: 18 ޖެނުއަރީ 2021 ގެ 14:00

ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ

ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް 1 ޖެނުއަރީ 2021 އިން ފެށިގެން ވަނީ ބަދަލުވެފައި. މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ

Download (PDF, 330KB)

Leave a Reply