ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރ

ސުންގަޑި: 16 މާޗް 2021 ގެ 13:30

ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ

ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް 1 ޖެނުއަރީ 2021 އިން ފެށިގެން ވަނީ ބަދަލުވެފައި. މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ

 

Leave a Reply