އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ސަރވެޔަރ (ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު:ސަރވެޔަރ (ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2)

ސުންގަޑި: 08 އޮގަސްޓް 2021 ގެ 14:00

ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ

ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް 1 ޖެނުއަރީ 2021 އިން ފެށިގެން ވަނީ ބަދަލުވެފައި. މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ

Surveyor

Leave a Reply