ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ސުންގަޑި: 31 އޮގަސްޓް 2021 ގެ 14:00

ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ

ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް 1 ޖެނުއަރީ 2021 އިން ފެށިގެން ވަނީ ބަދަލުވެފައި. މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ

Council Officer

Leave a Reply