ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ސުންގަޑި: 21 އޮކްޓޫބަރު 2021 14:00

ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ

އިޢުލާން ޕީ.ޑީ.އެފް ޑައުންލޯޑް

ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް 1 ޖެނުއަރީ 2021 އިން ފެށިގެން ވަނީ ބަދަލުވެފައި. މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ

Council Officer_0115

 

Leave a Reply