One thought on “ކޮރަލް ދަނޑުގެ ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެ

Leave a Reply

Your email address will not be published.