ގަސް އިންދާ ހެއްދުމަށް ނަންނޯޓް ކުރާ ފޯރމް

2023-2019 އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ބޮޑު އިންސައްތައެއް އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގުރާމެއް ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން އިންދާ އާލާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަނބުކެޔޮ، އަލަ، މުރަނގަ، ފަތްކެޔޮ އަދި ޖަނބުރޯލެވެ.
ވީމާ، މިފަދަ ގަސްތައް އިންދާ ހެއްދުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ގޭބީސީތަކުން 02 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން ފުރުއްވުން އެދެމެވެ.


ބޭނުންވާ ގަހާއި ދިމާލު ފާހަގަ ޖައްސަވާ
ބޭނުންވާ އެއްގަސް ނަންގަވާ
{{CODE}}

Leave a Reply