މުއައްސަސާތަކުން ގަސް އިންދާ ހެއްދުމަށް ނަންނޯޓް ކުރާ ފޯމް

2023-2019 އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ބޮޑު އިންސައްތައެއް އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގުރާމެއް ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން އިންދާ އާލާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަނބުކެޔޮ، މުރަނގަ އަދި ޖަނބުރޯލެވެ.
ވީމާ، މިފަދަ ގަސްތައް އިންދާ ހެއްދުމަށް ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ 02 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން މިފޯމް ފުރުއްވުން އެދެމެވެ.

ބޭނުންވާ ގަހާއި ދިމާލު އަދަދު ޖައްސަވާ


Leave a Reply

Your email address will not be published.