ލޭ ހަދިޔާ ކުރާމީހުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުން

އެކިއެކި ބަލިތަކާއި ގުޅިގެން ލޭ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައި ދިނުމުގެ ގޮތުން މިކައުންސިލުން “ލޭ ހަދިޔާ ކުރާމީހުންގެ ދަފުތަރު” އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ބޭނުންކުރައްވާނީ ތިރީގައިވާ ލިންކެއެވެ.

ލިންކް: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/2022/10/10546

ވީމާ، ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 31 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީވުންއެދެމެވެ.

18 އޮކްޓޫބަރު 2022

IUL-151