ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

އައު ބަނދަރުގައި ސަރަޙައްދު ވަކިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޯޑުތައް ހެދުމާއި މަގު ބަންދުކުރާ އަދި ކެރޭނު ބޭނުންކުރާއިރު ބޭނުންކުރާ ބޯޑު ހެދުމާއި އައު މަސްމާރުކޭޓުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

IUL86-Iulaan-Info-Sheet

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް
ބީލަން ފޮތް (ވާޝަން 1)