ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

    ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގައި ފާހަގަ ޖައްސަވާ

    އެކަށީގެންވާ ގޮޅީގައި ނުވަތަ ގޮޅިތަކުގައި ފާހަގަ ޖައްސަވާ