ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ބިއުރޯ)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ބިއުރޯ) ސުންގަޑި: 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގެ 14:00 ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް

Read more

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ރިސެޕްޝަނިސްޓް)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ރިސެޕްޝަނިސްޓް) ސުންގަޑި: 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގެ 14:00 ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް

Read more