ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ސުންގަޑި: 31 އޮގަސްޓް 2021 ގެ 14:00 ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ

Read more

ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓު)

މިއިދާރާގެ އިއުލާން (IUL)266-A/266/2021/77 އާ ގުޅިގެން ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް (އެމް.އެސް.2) އިންޓަވިޔު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ( A2ޝީޓް) ތިރީގައި

Read more

ސާރވެޔަރ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓު)

މިއިދާރާގެ އިއުލާން (IUL)266-A/266/2021/76 އާ ގުޅިގެން ސާރވެޔަރ މަޤާމަށް (އެމް.އެސް.2) އިންޓަވިޔު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ( A2ޝީޓް) ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ކޮންމެ

Read more

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އެމް އެސް 1)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު:ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އެމް އެސް 1) ސުންގަޑި: 12 އޮގަސްޓް 2021 ގެ 14:00 ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް

Read more

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ސަރވެޔަރ (ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު:ސަރވެޔަރ (ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2) ސުންގަޑި: 08 އޮގަސްޓް 2021 ގެ 14:00 ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް

Read more