މާދަމާއަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމުގައި ވެއްޖެނަމަ މިރޭ ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރަނީ.

މާދަމާއަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށް މިއަދު ހަނދު ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މިރޭ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއްގައި ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ތަރާވީސް ނަމާދު

Read more

މަސްޖިދުލް ފިރްދައުސް ނިންމައި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއާއި ޙަވާލުކުރައްވައިފި.

ކުޅުދުއްފުށީ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ތަރި، މުޙައްމަދު ޒުހެއިރު އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ބިނާކުރި މިސްކިތް ނިންމައި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއާއި ޚަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. މަސްޖިދުލް ފިރްދައުސް ނަމަކަށް ކިޔާ

Read more

މިއަހަރު ރަމަޟާން މަހު ޙިފްޒްކޮށް ތަރާވީސް ކުރުމަށް ކައުންސިލްއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ގެނުއްވި ހާފިޒު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި.

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ޙިފްޒްކޮށް ތާރާވީސް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ގެނުއްވި ހާފިޒު މިއަދު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. އަލްހާފިޒް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ޚާތިބް ނަމަކަށް

Read more

” މަގޭ ވެށި – ސާފުކުރުން މަގޭ ޒިންމާ ” މި ޝިޔާރުގެ ދަށުން އިއްޔެ ހިންގި ހަރަކާތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ 85 ޕަސެންޓް ނިންމާލައިފި.

” މަގޭ ވެށި – ސާފުކުރުން މަގޭ ޒިންމާ ” މި ޝިޔާރުގެ ދަށުން ޑެންގޫ ހުމާ ދެކޮޅަށް މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ބަލައި ނައްތާލުމަށްޓަކައި އިއްޔެ

Read more

ޑެންގޫ ހުމާ ދެކޮޅަށް މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ބަލައި ނައްތާލުމަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ

” މަގޭ ވެށި – ސާފުކުރުން މަގޭ ޒިންމާ ” މި ޝިޔާރުގެ ދަށުން ޑެންގޫ ހުމާ ދެކޮޅަށް މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ބަލައި ނައްތާލުމަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމެއް

Read more