ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން އެކިއެކި މުއައްސަސާތައް ބައިވެރިކުުރުވައިގެން ވެލިގަނޑު ރީތިކުރުމުގެ ޕްރޮފްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން ކުޅުދުއްފުށީގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ވެލިގަނޑު އެއްކޮށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 08 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައެވެ.

Read more

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު، ކުޅުދުއްފުށީ ގޮފިން 2 ކޯހަކަށް އިޢުލާން ކޮށްފި

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު، ކުޅުދުއްފުށީ ގޮފިން 01 އޭޕްރީލް 2019 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤިރާޔަތު ސެޓްފިކެޓް 1 އަދި 2 އަށް ބައިވެރިން ހޯދުމަށް މިއަދު

Read more

ވަނި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްޓަކައި ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިމާރާތެއްކަމަށްވާ ” ވަނި” ޢިމާރާތް 10 (ދިހައެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާތީ މި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް

Read more

ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ގެވަޅު ނުދީ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ކައުންސިލްއަށް ހުށަހަޅައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ގެވަޅަށް ބޭނުންވެ އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމުގެ ޝަކުވާއިގެން ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ 18 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައެވެ.

Read more

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ކައުންސިލްއިން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ރޭ ހދ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައި ކުރިޔަށް ދިޔައެވެ.

Read more