“ބިދޭސީން ރަޖިސްޓްރީކުރާ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުން”

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ސަރުކާރުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެރަށެއްގައިމެ އެރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލް ނުވަތަ ސިޓީކައުންންސިލްގެ އޮފީހުގައި “ބިދޭސީން ރަޖިސްޓްރީކުރާ ދަފްތަރެއް” އޮންނަންވާނެކަމަގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް

Read more