މަސްމާރުކޭޓުގައި މިވަގުތު ހުސްވެފައިވާ 1 ޖާގައަށްކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ކުޅުދުއްފުށި މަސްމާރުކޭޓްގައި މަސްކެނޑުމުގެ ހިދުމަތްދިނުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް ކުޅުދުއްފުށީ މަސްމާރުކޭޓްގައި މަސްކެނޑުމުގެ ޙިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު

Read more