ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: ހަސަނާތު މިސްކިތު ގޯތި ތެރޭގައި ގައު އެތުރުން

މިސްކިތްތަކުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހަސަނާތު މިސްކިތުގައި ގައު އެތުރުން ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ސަހާމާ ކޮންސްޓަރަކްޝަންއާއެވެ. ޖުމުލަ 08 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮށް ނިންމާލުމަށް އެފަރާތާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ

Read more

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަދި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ވަޒީރުން، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ދެކުނު

Read more

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ސިޓީއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވައިފި.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކާއި ޝަރުޠުތައް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަމަވެފައިވާތީ، 2020 ޖަނަވަރީ 01

Read more

2020 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށްޓަކައި މިއަދު މިބޭއްވުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު އެންމެހައި ސްޓާފުންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗަކަށްވާނެ – ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެދިލެއްވުމަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ސީނިޔަރ ދެބޭފުޅުން ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް އަދި ކައުންސިލް ބަލަހައްޓަމުންގެންދަވާ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޓްރެއިނިންގ

Read more

އުތުރު ބަނދަރު ފަޅުތެރެ އާއި މަސްމާރުކޭޓް އަދި އޮޑިއެހެލާ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

އުތުރު ބަނދަރު ފަޅުތެރެ އާއި މަސްމާރުކޭޓް އަދި އޮޑިއެހެލާ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 3 އޭ.އެމް.ވޯކާރސް އާއެވެ.

Read more

މިއަދަކީ ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް

މިއަހަރުގެ ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން

Read more

އެހެން އަހަރުތަކާ ތަފާތުކޮށް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ރަށު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު

ރަށު ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ ޤްރުއާން މުބާރާތް، 20، 21 އަދި 22 ފެބްރުއަރީ 2020 މިތިންދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށާއި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު 16 ޖަނަވަރީ

Read more